Unity Valkyrie Mitford, 1937. British Natzi.

Unity Valkyrie Mitford, 1937. British Natzi.